Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit
Martje Saerens – esystzen – Rue du Pont à la Cambe 57 – 1370 Jodoigne. Ondernemingsnummer: 0754.388.992 Website: www.esystzen.be .

esystzen helpt enerzijds ondernemers met administratieve taken. Onder administratieve taken wordt verstaan: fakturatie en de opvolging daarvan, boekhouding, e-mailbeheer, beheer van social media, uitschrijven van rapporten/documenten, vertalingen en in onderling overleg af te stemmen administratieve taken.

Anderzijds helpt esystzen ondernemers met de technische kant van het online ondernemen. Onder technische taken/ diensten wordt verstaan alle handelingen die nodig zijn voor online ondernemen. Opmaak van websites, landingpagina’s, webshops, online leerplatformen, connecteren van betaalplatformen, opmaak van technische templates voor facturatie en alle automatisaties die nodig zijn om online programma’s met elkaar te laten communiceren.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen esystzen en de klant. De klant erkent deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard door het sluiten van de overeenkomst. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig met een schriftelijk bewijs, ondertekend door esystzen.

Artikel 3. Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mogelijke types van overeenkomsten.

De betaling van de diensten betreffen alleen de uitvoering van administratieve en technische taken. Alle mogelijke kosten van (online) tools zijn uitgesloten en volledig ten laste van de ondernemer.

Artikel 4. Facturen
Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren.

Facturen dienen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

Indien het de cliënt is toegestaan om in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

De factuur wordt altijd verstuurd via mail.

Artikel 5. Annulatie
Bij annulatie van de gevraagde diensten na de aanvang ervan, zal esystzen de reeds gepresteerde diensten nog faktureren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
esystzen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke wijzigingen/ updates van de online tools zelf en alle mogelijke gevolgen.

Artikel 7. Misbruik
Indien misbruik wordt gemaakt van doorgegeven technische informatie heeft esystzen het recht juridische stappen te ondernemen. Onder misbruik van technische informatie wordt verstaan het doorgeven van video en of geschreven materiaal van technische tools of doorverkoop van bepaalde informatie. Schendingen van deze clausule door de klant kunnen aanleiding geven tot een vaste vergoeding van 5.000,00 EUR, onverminderd het recht van esystzen om een hogere schadevergoeding te eisen indien kan bewezen worden dat de geleden schade meer bedraagt dan het voornoemd forfaitair bedrag.

Artikel 8. Nietigheid
De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen in het gedrang. Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomst met de geest van de nietige of onafdwingbare bepaling.

Artikel 9. Geschillen
In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van een geschil, onverminderd het recht van esystzen om als aanleggende partij hiervan af te wijken. Partijen komen overeen dat op de tussen hen gesloten overeenkomst exclusief het Belgische recht van toepassing is.

Update 24/01/2023