Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Waarom je best even deze privacyverklaring doorleest

esystzen neemt je gegevensprivacy en –beveiliging serieus. Deze privacyverklaring licht de basisprincipes van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) toe.

Dit is een verordening van de Europese Unie, ontworpen om de gegevensprivacy en –beveiliging van Europese burgers te verbeteren. Door deze verordening moeten Europese bedrijven ervoor zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn en dat je er toegang toe hebt en controle over houdt. Het gaat erom je meer veiligheid, transparantie en controle over je persoonlijke gegevens online te bieden. Goed idee, toch?

In het kort, de persoonsgegevens die je ons meedeelt door het bezoeken van deze website, het invullen van een contactformulier of het invullen van een formulier om een freebie te verkrijgen zal esystzen enkel gebruiken voor de daartoe bestemde doeleinden binnen de termijn die daarvoor noodzakelijk is. esystzen neemt de nodige maatregelen om deze gegevens te beveiligen. Wanneer de gegevens met of door derden gedeeld, verwerkt en/of opgeslagen worden, gebeurt dat ook op een beveiligde manier. Je behoudt het recht op onder andere inzage, verbetering en wijziging van deze persoonsgegevens.

Aarzel niet om ons snel even een mailtje te sturen wanneer je graag toelichting wenst bij een of meerdere bepalingen in deze privacyverklaring: martje@esystzen.be.

Privacyverklaring

 1. Partijen en voorwerp

Martje Saerens (hierna « esystzen » of de « Verwerkingsverantwoordelijke”), Rue du Pont à la Cambe 57, 1370 Jodoigne, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen met ondernemingsnummer 0754.388.992 en bereikbaar op volgend e-mailadres: martje@esystzen.be

esystzen stelt deze Privacyverklaring vast, die tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.esystzen.be, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door esystzen.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt esystzen alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruikers. esystzen verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening”).

esystzen is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de Gebruikers op haar verzoek en in haar naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt esystzen zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door esystzen, in haar verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van esystzen optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door esystzen, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

 • Het contactformulier op de website
 • Een formulier met het oog op het bekomen van een freebie (een gratis stappenplan, e-book, instagram puzzel preset, checklist, …)
 1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

 • Het antwoorden op uw contactname via het contactformulier op de website
 • Het ter beschikking stellen van een freebie en het sturen van een vervolgmail m.b.t die freebie (via het daartoe bestemde formulier)
 1. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en het gebruik van de Site, esystzen de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres

esystzen verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in deze Privacyverklaring.

 1. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van deze Privacyverklaring.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor de Privacyverklaring heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met esystzen. Elke overeenkomst die esystzen en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van de Privacyverklaring door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door esystzen, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

 1. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 5 jaar.

 1. Bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers

esysten neemt de beveiliging van de persoonsgegevens van de Gebruikers heel serieus. De Verwerkingsverantwoordelijke neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens kan plaatsvinden. 

esystzen controleert haar systemen regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan de veiligheid van de door de Gebruikers verzonden gegevens echter niet 100% garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal esystzen hier snel op reageren en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door esystzen in België, op onze maatschappelijke zetel.

De voornaam en het e-mailadres die worden verzameld via een formulier met het oog op het bekomen van een freebie worden opgeslagen en verwerkt door Mailerlite, met servers in de Europese Unie.

 1. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van esystzen voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met esystzen voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van esystzen, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van deze Privacyverklaring na. esystzen zorgt ervoor dat zij deze gegevens allen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij/zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

esystzen werkt samen met volgende derden voor de opslag van persoonsgegevens:

 • one.com met server in de U.S.
 • Mailerlite met servers in de Europese Unie. Mailerlite is ISO 27001 gecertificeerd voor de beveiliging van opgeslagen data en ISO 20000 gecertificeerd voor IT service management. Mailerlite is in regel met de principes van de Verordening. Meer informatie over hoe Mailerlite persoonsgegevens verwerkt, lees je hier.
 1. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten ten allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar martje@esystzen.be of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Aimé Smekensstraat 73, 1030 Schaarbeek.

Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening garandeert esystzen het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn / haar persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • De betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • In geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
 • Indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening en ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. E-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

Recht op rectificatie

esystzen garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens ten allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker richt zijn / haar aanvraag daartoe aan esystzen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de Gebruiker informatie over deze ontvangers indien de Gebruiker daarom verzoekt.

Recht op uitwisseling

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de Gebruiker deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de Gebruiker informatie over deze ontvangers indien de Gebruiker daarom verzoekt.

Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de Gebruiker informatie over deze ontvangers indien de Gebruiker daarom verzoekt.

Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers het recht om van esystzen hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke zonder dat esystzen dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn/haar recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij/zij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere Verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens voor esystzen. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal esystzen geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de Gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

Recht op klacht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met de betrekking tot de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens door esystzen, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

Fax. +32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn / haar woonplaats.

 1. Wijziging van de Privacyverklaring

esystzen behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig de Privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacyverklaring wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van esystzen.

 1. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot deze Privacyverklaring kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: martje@esystzen.be

Laatste update: 24/01/2023